Om kategorierna

Inkludering

Inkludering är en pågående demokratisk process som visar på alla människors rättigheter, lika värde och som ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald och olikheter.

Inkludering handlar om att skapa möjligheter för alla att vara med i samma miljö, att alla ska trivas och känna sig delaktiga i gemenskapen – där olikhet ses som en tillgång.

Här är en eldsjäl en person, eller fler, som oavbrutet och målmedvetet arbetar för att motverka utanförskap, som står upp för alla människors lika värde samt rätt till en meningsfull och aktiv fritid. Det finns många beskrivningar av vad mångfald är. Vi väljer att utgå från de sju diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen omfattar: kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Alla ska med!

 • En ledare som arbetar mot mobbning i föreningen, får alla att må bra genom att se, bekräfta och lyfta varje individ i föreningen.
 • En aktiv föreningsmedlem eller ledamot som föreläser om normmedveten idrott och gör fler medvetna om de normer som präglar oss och hur vi kan förhålla oss till dem genom att lyfta upp och synliggöra rådande privilegier och begränsningar.
 • En person som har gjort en personlig resa och som vill berätta om sina erfarenheter för att belysa en viktig fråga, stötta andra och normalisera ett stigma kopplat till upplevelsen.

Vet du någon/några som passar in i den här kategorin – nominera din eldsjäl!

Hälsa

Hälsa handlar inte bara om fysisk träning och kroppsligt välbefinnande. Hälsa är att skapa möjligheter utifrån varje individs unika förutsättningar. Hälsa är att förebygga ohälsa genom att synliggöra, sprida kunskap, engagera och motivera.

Det psykiska välbefinnandet är lika viktigt som det fysiska för att må bra i vardagen – inom föreningslivet och på hemmaplan.

Vi tar avstamp ur Sveriges föreningsliv som i denna kategori omfattar Folkspels medlemsorganisationer, med stödföreningar, runt om i landet.

Här kommer några exempel på Eldsjälar, men kom ihåg att du känner själv bäst vem som är en eldsjäl i din närhet.

 • En specialistsjuksköterska inom psykiatrin som genom starkt engagemang ökar kännedom och sprider kunskap om psykisk ohälsa bland ungdomar.
 • En volontär som hjälper till att hålla en verksamhet eller projekt rullande.
 • En person som är engagerad i en anhöriggrupp och som bidrar med sin tid och kunskap.
 • Sjuksystrar eller vårdnadshavare som startar läger för barn och föräldrar med diabetes.
 • En föreningsmedlem som brinner för att göra skillnad och inrikta sina krafter på att öka varje individs hälsa och välbefinnande.

Vet du någon/några som passar in i den här kategorin – nominera din eldsjäl!

Ledare

Ledarskap handlar om att uppmärksamma andras och egna känslor och beteenden och använda den kunskapen klokt, för att nå målen. Ett mål är en dröm med en plan.

En ledstjärna som står stadigt och representerar ett jämlikt och utvecklande ledarskap. Som stimulerar, uppmuntrar, ser möjligheter istället för hinder och som sätter kamratandan i centrum. Att alla känner sig lika välkomna.

 • Motiverar alla i föreningen eller organisationen genom sitt målorienterade sätt att arbeta, som delegerar och skapar samhörighet där alla känner sig delaktiga.
 • En person som i sin yrkesroll kommunicerar effektivt och når ut till många, som skapar tydlighet och trygghet och som ser till att föreningen/organisationen utvecklas.
 • En visionär med en positiv attityd som tar ansvar för vart föreningen/organisationen är på väg genom sin förmåga att entusiasmera i nuet och uthållighet för att leda förändring över tid.

Vet du någon/några som passar in i den här kategorin – nominera din eldsjäl!

Specialpris

Folkspel och Expressen uppmärksammar varje år någon eller några som har bidragit till ett bättre föreningsklimat och som står upp för såväl Folkspels som Expressens grundläggande värderingar om alla människors lika värde och varje individs rätt att i frihet forma sitt liv och fylla det med mening och glädje.

Årets Idrottsförening

Demokrati & delaktighet är en självklar del i idrottens idé och värdegrund. Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. De har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på. Årets idrottsförening är en förening som på organisatorisk nivå tar till vara på barn och ungdomars åsikter och ger dem möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja samt vara delaktiga i utformandet av verksamheten i sin idrottsförening.